accesskey_mod_content

Els Certificats Electrònics

Un Certificat Electrònic…

 • És un document electrònic expedit per una Autoritat de Certificació i identifica a una persona (física o jurídica) amb un parell de claus.
 • Té com a missió validar i certificar que una signatura electrònica es correspon amb una persona o entitat concreta.
 • Conté la informació necessària per signar electrònicament i identificar al seu propietari amb les seves dades: nom, NIF, algorisme i claus de signatura, data d'expiració i organisme que ho expedeix.
 • L'Autoritat de Certificació dona fe que la signatura electrònica es correspon amb un usuari concret. Aquesta és la raó per la qual els certificats estan signats, al seu torn, per l'Autoritat de Certificació.

Les claus digitals

En un Certificat, les claus digitals són els elements essencials per a la signatura i identificació del signatari. Existeixen dues claus, la clau privada i clau pública, i treballen de forma complementària. El que xifra o codifica una clau només ho pot desxifrar o descodificar l'altra.

La diferència entre elles és que la clau privada està pensada perquè mai surti del certificat i estigui sempre sota el control del signatari. En canvi, la clau pública es pot repartir o enviar a altres usuaris.

En ocasions, es parla de Certificat Privat per referir-se al certificat que conté la clau privada i la pública i del Certificat Públic per referir-se al certificat que només conté la clau pública.

Important: Si envies el teu certificat a un tercer, assegura't que és el certificat públic (que conté només la clau pública). Per a més informació sobre com exportar un certificat, veu a la secció Navegadors i Ordinador.

Obtenció del Certificat

Prestadors

Llista de PSC on pots obtenir el certificat

Obtenir el Certificat Digital depèn de si el certificat està contingut en una targeta, com el DNIe, o de si el certificat es guarda en un fitxer programari.

En tots dos processos hi ha un pas que és la identificació del responsable o usuari del certificat, la qual cosa requereix que aquest es personi en les oficines d'una Autoritat de Registre. Aquestes oficines corroboren la identitat.

En el cas dels certificats programari, el propi navegador de l'usuari crea les claus. Però, en el Certificat de targeta, qui crea i introdueix les claus és el Proveïdor de Certificació.

 • Obtenció de Certificat en targeta (DNIe)

  Els certificats continguts en targetes han de ser lliurats directament a l'usuari.

  En el cas concret del DNIe, cal personar-se en les oficines de la Direcció general de Policia, que és l'Autoritat Certificadora. En la secció del DNI Electrònic pots veure els passos concrets per a la seva obtenció.

 • Sol·licitud de certificat programari.

  La sol·licitud i descàrrega del Certificat es realitzen des del navegador.

Es pot trobar un llistat de Prestadors de Certificació en aquesta pàgina.

Nota Important: Has d'utilitzar el mateix navegador durant tot el procés, des de la sol·licitud fins a la descàrrega final del certificat.

Renovació del Certificat

Els Certificats electrònics tenen un període de validesa passat el qual no serveixen per signar ni tampoc per identificar-se.

Cada Proveïdor de Certificació estableix uns terminis abans que el certificat caduqui per poder renovar-ho sense necessitat d'una altra identificació. En el cas dels certificats de la FNMT, tenen una validesa de 36 mesos i es pot renovar durant els 2 mesos anteriors a la seva caducitat.

Nota important:
Tot el procés de renovació d'un certificat, des de la sol·licitud de renovació fins a la descàrrega final, s'ha de realitzar des del mateix navegador en el qual està instal·lat.

Els Certificats inclosos en la targeta de DNIe tenen una validesa de 30 mesos (encara que la targeta del DNIe pot tenir una validesa de fins a 10 anys depenent de l'edat de la persona). Aquí trobaràs més informació sobre com renovar els Certificats del teu DNIe.

Si el Certificat caduca cal tornar a realitzar tot el procés de sol·licitud del certificat. No obstant això, un certificat es pot renovar abans que caduqui i el procés no requereix una sol·licitud nova.

Pots veure si el teu certificat està caducat utilitzant el servei Validi del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
També pots comprovar-ho directament en el teu navegador, en el menú d'opcions o eines. En la secció de la web Navegadors i ordinador t'expliquem com.

Revocació d'un Certificat

Pots invalidar el teu Certificat abans que caduqui per raons de seguretat.

Aquestes són les principals causes de revocació d'un Certificat:

 • Sol·licitud voluntària del Subscriptor.
 • Pèrdua o danys en el suport del Certificat.
 • Defunció del subscriptor o del seu representat, incapacitat sobrevinguda, total o parcial, de qualsevol d'ells.
 • Finalització de la representació o extinció de l'entitat representada.
 • Inexactituds en les dades aportades pel subscriptor per a l'obtenció del certificat.
 • Que es detecti que les claus del Subscriptor o de l'Autoritat de Certificació han estat compromeses.
 • Una vegada revocat, el certificat ja no pot ser reactivat i és necessari tornar a iniciar tot el procés de sol·licitud.

Per revocar els Certificats, haurà de ser la pròpia Autoritat de Certificació la que proporcioni el procediment, que normalment està publicat a la seva pàgina web.

Per exemple, la revocació d'un certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) pot realitzar-se de tres formes:

 • A través d'Internet : si el titular del certificat o el seu representant, en cas d'entitats, estan en possessió del mateix.
 • En l'Oficina d'Acreditació: si el titular del certificat o representant no disposen del mateix per extraviament, pèrdua o robatori, haurà de personar-se en una d'aquestes Oficines d'Acreditació per, una vegada identificat, signar el model de sol·licitud de revocació del certificat. Les Oficines d'Acreditació transmeten diàriament els registres tramitats a la FNMT perquè aquesta procedeixi a la revocació del certificat.
 • Per telèfon: 902 200 616. Aquesta opció únicament haurà d'utilitzar-se en aquells casos en què no poguessis desplaçar-te a una Oficina d'Acreditació o no fos possible revocar el certificat de manera online.

En el cas del DNIe, has de presentar-te en qualsevol Oficina d'Expedició del DNIe per revocar el Certificat. La revocació és immediata a la tramitació de cada sol·licitud verificada com a vàlida.