accesskey_mod_content

Identitat Digital en les Administracions Públiques

La Identitat Digital

La Identitat Digital abasta tots els processos, mecanismes, tecnologies que serveixen a un individu o organització per identificar-se i per reconèixer o descobrir la identitat d'uns altres en mitjans i per mitjans digitals.

En aquesta secció anem a tractar els mecanismes d'identificació derivats de la Llei 11/2007 de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.

Identificació dels Ciudadanos

Segons la Llei 11/2007, els ciutadans poden utilitzar els següents sistemes per identificar-se davant l'Administració:

 • El DNI Electrònic.
 • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els que es basen en certificat electrònic reconegut. Cada Administració Pública pot decidir què certificats electrònics admet per a la identificació dels ciutadans en els procediments i actuacions que li competeixen.
 • Altres sistemes com a claus concertades en un registre previ o l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics. En aquest cas, l'Administració ha de justificar les raons per les quals usar aquests mecanismes.

Identificació de les Administracions Públiques

La Llei 11/2007 estableix els mecanismes que poden utilitzar les Administracions Públiques per identificar-se electrònicament i autenticar els documents electrònics que produeix.

 • Identificació de les seus electròniques

  La seu electrònica és l'adreça electrònica que el seu titular és una Administració Pública i a la qual el ciutadà pot accedir a través de xarxes de telecomunicacions.

  Les seus electròniques han d'utilitzar tant per identificar-se com per garantir les comunicacions segures/segures, sistemes de signatura basats en certificats de dispositiu segur/segur.

  D'aquest requisit de la llei s'han derivat els Certificats de Seu.

 • Identificació mitjançant segell electrònic

  La identificació i autenticació de l'actuació automatitzada de l'Administració es pot realitzar mitjançant el segell electrònic que també ha d'estar basat en certificat electrònic.

 • Codi Segur/Segur de Verificació o CSV

  Per a l'autenticació de l'actuació automatitzada de l'Administració també es pot utilitzar el Codi Segur/Segur de Verificació (CSV).El CSV és un codi estampat en un document imprès que permet verificar l'autenticitat i integritat d'aquest document en paper comparant-ho amb el document electrònic original a la seu electrònica correspondiente.el CSV permet la generació en paper de “còpies autèntiques” de documents electrònics.

 • Identificació de l'Empleat públic

  L'empleat públic, en l'acompliment de les funcions pròpies del lloc que ocupa, pot utilitzar algun dels següents sistemes d'identificació següents:

  • El DNI electrònic
  • Altres sistemes de signatura electrònica proporcionats per l'Administració Pública de la qual depèn l'empleat, i que identifica conjuntament al titular i a l'Administració. Un exemple és el certificat d'empleat públic, derivat del RD 1671/2007 que desenvolupa parcialment la llei 11/2007 per a l'Administració General de l'Estat.