accesskey_mod_content

DNI Electrònic

Què és el DNI Electrònic?

El DNI electrònic és un document emès per la Direcció general de la Policia (Ministeri de l'Interior). A més d'acreditar físicament la identitat personal del seu titular permet:

 • Acreditar electrònicament i de forma inequívoca la seva identitat.
 • Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a la qual els proporciona la signatura manuscrita.

El DNIe incorpora un petit circuit integrat (xip), que conté les mateixes dades que apareixen impresos en la targeta (dades personals, fotografia, signatura digitalitzada i empremta dactilar digitalitzada) juntament amb els certificats d'Autenticació i de Signatura Electrònica.

D'aquesta forma, qualsevol persona podrà realitzar múltiples gestions online de forma segura/segura amb les Administracions Públiques, amb empreses públiques i privades, i amb altres ciutadans, a qualsevol hora i sense haver de desplaçar-se ni fer cues.

Certificats Electrònics en el DNIe

Amb el DNI electrònic s'obtenen dos certificats:

 • Certificat d'Autenticació: Garanteix electrònicament la identitat del ciutadà en realitzar una transacció telemàtica. Aquest Certificat assegura que la comunicació electrònica es realitza amb la persona que diu ser, amb el certificat d'identitat i la clau privada associada al mateix.
 • Certificat de Signatura: Permet la signatura de tràmits o documents, substituint a la signatura manuscrita. Per tant, garanteix la identitat del subscriptor i del posseïdor de la clau privada d'identificació i signatura.

Per a més informació sobre Què és el DNI electrònic visita la pàgina del Cos Nacional de Policia o la Guia de Referència Bàsica del DNI electrònic.

Obtenció del DNIe

Per obtenir el DNIe hauràs d'acudir a una Oficina d'Expedició del DNI electrònic, abonar la taxa establerta i presentar els següents documents:

 • Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent.
 • Una fotografia recent.
 • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament.
 • Els espanyols residents a l'estranger acreditaran el domicili mitjançant certificació de la Representació Diplomàtica o Consular on estiguin inscrits com a residents.

El procés d'obtenció està descrit amb més detall a la pàgina del Cos Nacional de Policia.

Canviar el PIN

Al moment de l'expedició, es genera un PIN aleatori que et lliuraran en forma de ‘sobre cec’. Com a titular, pots canviar aquest PIN a qualsevol moment en els Punts d'Actualització del DNI electrònic (PAD) situats en les Oficines d'Expedició.

Si el DNI està bloquejat o no recordes el PIN, podràs usar la teva empremta dactilar, que també està emmagatzemada en el DNI, per desbloquejar-ho. Detall dels casos i del procés per canviar el PIN.

Com utilitzar el DNIe?

Requsitos Tècnics

Per a la utilització, del DNI, és necessari comptar amb determinats elements maquinari i programari que ens van a permetre l'accés al xip de la targeta i, per tant, la utilització dels certificats continguts en ell.

Mentre que el DNIe només permet l'accés mitjançant contacte, el DNI 3.0 disposa d'un xip Dual interface, que permet també la connexió sense fil a través de l'antena NFC.

Per a la utilització mitjançant contacte necessita:

 • Un ordinador personal.
 • Un lector de targetes intel·ligents. Existeixen diferents implementacions, ben integrats en el teclat, ben externs (connectats via USB) o bé a través d'una targeta PCMCIA.

Per a la utilització sense contacte necessita un dispositiu amb NFC que compleixi l'estàndard ISO 14443, tipus A o B, ja que el DNI 3.0 és compatible amb ambdues implementacions de l'estàndard ISO 14443. Aquest dispositiu pot ser un Smartphone, una tablet o un lector NFC.

Quant a programari, el DNI electrònic és compatible amb els sistemes operatius actualment existents, així com amb els diferents navegadors. Aquí pots obtenir més informació.

 

Requisits Tècnics: Controladors / Mòduls Criptogràfics Per poder interaccionar adequadament amb les targetes criptogràfiques i amb el DNI electrònic, el teu equip ha de tenir instal·lats unes ‘peces’ de programari denominades mòduls criptogràfics.

En un entorn Microsoft Windows, l'equip ha de tenir instal·lat un servei que es denomina "CryptographicServiceProvider" (CSP).

En els entorns UNIX / Linux o MAC és possible utilitzar el DNIe a través d'un mòdul criptogràfic denominat PKCS#11.

A la pàgina web del DNI electrònic, en la secció Àrea de Descàrregues pots trobar la informació per instal·lar el DNI tant en sistemes Windows com en equips Linux i MacOs

Renovació del DNIe i dels Certificats

 • Renovació del DNIe. La renovació es durà a terme mitjançant la presència física del titular, que haurà d'abonar la taxa i aportar els documents corresponents. El DNI s'haurà de renovar dins dels últims 90 dies de vigència.
 • Renovació dels certificats. Els certificats es poden renovar en un període de temps que abasta des de 30 dies abans de la data de caducitat dels certificats fins a la caducitat del suport físic (Targeta DNIe).

Per renovar el teu DNIe: Segons la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica si han passat més de 5 anys des de la primera identificació, la renovació, a través dels Punts d'Actualització del DNIe, requeriran la personificació prèvia del ciutadà davant un funcionari de l'Oficina d'Expedició.

La validesa dels certificats continguts en el xip de la targeta del DNI electrònic és de 30 mesos. (Article 12. Validesa dels certificats electrònics, RD 1553/2005, de 23 de desembre)

Denúncia i revocació dels Certificats

En cas de pèrdua o substracció del DNIe és obligatori personar-se en una Oficina d'Expedició del DNI per denunciar la seva pèrdua.

La revocació dels certificats electrònics del seu DNIe es durà a terme de forma immediata a la tramitació de cada sol·licitud verificada com a vàlida.