accesskey_mod_content

La Signatura Electrònica

Definició

La signatura electrònica és un conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associats a un document electrònic i les funcions bàsiques del qual són:

 • Identificar al signatari de manera inequívoca
 • Assegurar la integritat del document signat. Assegura que el document signat és exactament el mateix que l'original i que no ha sofert alteració o manipulació
 • Assegurar el no repudi del document signat. Les dades que utilitza el signant per realitzar la signatura són únics i exclusius i, per tant, posteriorment, no pot dir que no ha signat el document

La base legal de la Signatura electrònica està recollida en la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica i es desenvolupa en més profunditat en la secció Basi legal de les Signatures. La secció també explora, baix quines circumstàncies la llei equipara la signatura electrònica a la signatura manuscrita, afegeix notes respecte a la normativa europea i fa diferents referències legals a signatures amb segells de temps i avançades.

El Certificat Electrònic, base de la signatura electrònica

Per signar un document és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

El certificat electrònic o el DNI electrònic conté unes claus criptogràfiques que són els elements necessaris per signar. Els certificats electrònics tenen l'objectiu d'identificar inequívocament al seu posseïdor i són emesos per Proveïdors de Serveis de Certificació.

Pots saber més sobre certificats en la secció Certificats Electrònics.

El Procés Bàsic de Signatura Electrònica

Procés Signa

El procés bàsic que se segueix per a la signatura electrònica és el següent:

 • L'usuari disposa d'un document electrònic (un full de càlcul, un pdf, una imatge, fins i tot un formulari en una pàgina web) i d'un certificat que li pertany i li identifica.
 • L'aplicació o dispositiu digital utilitzats per a la signatura realitza un resum del document. El resum d'un document de gran grandària pot arribar a ser tan sol d'unes línies. Aquest resum és únic i qualsevol modificació del document implica també una modificació del resum.
 • L'aplicació utilitza la clau privada per codificar el resum.
 • L'aplicació crea un altre document electrònic que conté aquest resum codificat. Aquest nou document és la signatura electrònica.

El resultat de tot aquest procés és un document electrònic obtingut a partir del document original i de les claus del signatari. La signatura electrònica, per tant, és el mateix document electrònic resultant.

Recorda:

La signatura electrònica és l'arxiu o document electrònic resultant. Est és el document vàlid a efectes legals i el que has de conservar. Qualsevol impressió o representació gràfica que es faci d'ell solament és vàlid en els termes que determini el destinatari de la signatura. En general, en aquest cas, la signatura impresa debará contenir un CSV o Codi Segur/Segur de Verificació que permet contrastar la còpia impresa amb l'original electrònica.

Com signo un document?

Algunes de les preguntes que poden sorgir en el procés anterior són:

 • Quina eina haig d'utilitzar per signar?
 • Necessito instal·lar alguna cosa en el meu ordinador?
 • I quan signo un formulari en internet Haig d'instal·lar alguna cosa o el meu navegador ja ho fa tot automàticament?
 • Com uso el DNI electrònic des del meu ordinador? Com instal·lo el lector de DNI?

ja que estem parlant de signatura electrònica, la signatura ha de realitzar-se obligatòriament per mitjans electrònics i la podràs realitzar de dues formes:

 • Descarregant una aplicació en el teu PC: En aquest cas utilitzes per signar l'aplicació que instal·les en el teu ordinador i no necessites estar connectat a internet. L'aplicació a usar és AutoFirma, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pots veure més informació sobre aquesta, i descarregar-la en la secció Aplicacions de signatura.
 • Signar directament en internet: Aquesta opció és usada sobretot quan signes formularis o sol·licituds, per exemple, en la relació amb l'Administració Pública. Però també pots signar els teus propis documents en internet utilitzant el servei ofert per Validi. Per signar ha de descarregar-se una component que funciona sobre el mateix navegador.

En tots dos casos necessites disposar d'un certificat electrònic. En la secció Navegadors i Ordinador podràs trobar indicacions sobre com instal·lar el teu certificat. I a la pàgina del DNIe Electrònic trobaràs un apartat sobre la instal·lació del lector del DNIe i el seu ús.

Quina utilitat pràctica té la signatura electrònica?

Aporta tres característiques en la comunicació per Internet: identificació del signatari, integritat de les dades i no repudi.

Però a part d'això, les aplicacions pràctiques de la mateixa són moltes i variades.

En general estan orientades a realitzar operacions per Internet que en la vida quotidiana requereixen d'una signatura per validar-les.

Alguns exemples d'operacions que es poden realitzar actualment fent ús de la signatura digital són:

 • Realització de la Declaració de la Renda a través d'Internet.
 • Sol·licituds en els registres electrònics administratius
 • Petició de la vida laboral.
 • Recepció de notificacions electròniques.
 • Signatura de correus electrònics.
 • Signatura de factures electròniques.

Com puc verificar un document signat?

Si rebem un document signat ens interessa validar la signatura, és a dir, comprovar que les dades signades es corresponen amb els originals, que el certificat amb el qual s'ha signat és vàlid i que l'estructura del fitxer és correcta.

Com sabem si una signatura és vàlida?

Podem comprovar la validesa de la signatura d'un document, veure qui és el signant i el document signat en Validi.